sand, teksty z lutego 2011 roku

6 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest sand.

tak często jes­teśmy na krawędzi wszystkiego,
że lęk wy­sokości to nic...pas­jo­nato­wi gór 

aforyzm
zebrał 137 fiszek • 27 lutego 2011, 22:35

sztuką jest kar­mić umysł i ut­rzy­mać li­nię myśli... 

aforyzm dnia z 9 kwietnia 2013 roku
zebrał 130 fiszek • 24 lutego 2011, 22:36

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 8 lutego 2011, 22:15

z biegiem lat, pan­cerz co­raz grubszy
żal tyl­ko, że w środ­ku wszys­tko się sypie... 

aforyzm dnia z 20 sierpnia 2013 roku
zebrał 263 fiszki • 6 lutego 2011, 17:45

wiatr zaw­sze wieje jak trze­ba, tyl­ko człowiek
całe życie uczy się powiewać... 

aforyzm
zebrał 155 fiszek • 4 lutego 2011, 13:27

na­mias­tką wios­ny człowiek szu­ka od­rodze­nia,
nieświado­mie odświeżając swe tęsknoty... 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 2 lutego 2011, 19:30

sand

something about dreams...oil on canvas 50 x 35 cm Paulina Góra ... no exit Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]