sand, ulubione teksty

13046 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

czy wiesz

że czys­ta kartka
chce więcej
niż ja

i że to ona
przy­pomi­na mi
obo­je marźniemy
w ogniu

pier­do­limy się ze złem
w nadziei
to miłość kochanie

do siebie się dotykamy
to dziecko
praca

ta jakże śmierć 

wiersz • przedwczoraj, 20:56

Gość mało chciany

Na sto­le leży miś
z za­puszczoną brodą

Uszat­ku, może poszedłbyś do fryzjera?
życzli­wie proponuję
ale on za­pala papierosa
siada w fo­telu i oponuje

"Chy­ba Bóg cię opuścił, jas­na cholera!"
Odzy­wa się zuchwa­le a po cza­sie dodaje
"Co z ciebie za przy­jaciel-?- że flachy
nie pos­ta­wi na przywitanie
por­nosów ko­lek­cji na półce nie ma
ani bi­tej śmieta­ny do sta­tys­tyczne­go chleba

Na tap­cza­nie sie­dzi miś
z założoną na nogę nogą
sie­dzi i pat­rzy w su­fit z wielką trwogą... 

wiersz • 11 grudnia 2018, 22:05

wiesz

nie zwykłem używać znaków
in­terpun­kcyj­nych
więc nie 
czy py­tam, oświad­czam czy

światło ma ko­lor śmier­ci
miłość ciem­ności
my
gdzieś po­za tym wszys­tkim

chodzi­my po łąkach
nad, po rze­kach które is­tnieją
tyl­ko w snach

ma miej­sce
miłość 

wiersz • 11 grudnia 2018, 20:54

* * *

jes­teś jedyna
w moim rodzaju
zbyt rzadko
spotykana

Odtwórz  

wiersz • 10 grudnia 2018, 20:39

w swej oj­czyźnie będziesz naj­wyżej sy­nem cieśli 

myśl • 9 grudnia 2018, 14:49

w od­kry­waniu siebie i in­nych, nap­rawdę nie ważne jest z kim, lecz w ja­ki sposób i o czym mil­czysz bądź ewen­tual­nie rozmawiasz 

myśl • 9 grudnia 2018, 14:15

NIż

Uli­ca pusta
od­bi­ja się w niej
me­taliczny od­dech nieba

Mimo
że nie ma słońca
między samochodami
wi­je się jas­kra­wa wstęga

Na szy­bie deszcz
a w każdej kropli
osza­lał świat
do góry nogami
jak w soczewkach

Ścianę sąsied­niego bloku
pok­ry­li blachą
też w ko­lorze nieba
jeszcze ru­da cza­pa drzewa
na tle sos­no­wego lasu
splu­nięta na horyzoncie
od niechcenia... 

wiersz • 9 grudnia 2018, 13:26

wiem

przy­dało by się powietrze
ja­kiś przepływ
że nie tyl­ko
płynów us­tro­jowych w ni­cość ciebie
ze mnie pustki

bo grzech
oz­nacza chy­bić ce­lu
kochanie 

wiersz • 9 grudnia 2018, 11:58

kocha­my ludzi za to że są sobą, a nie za to ja­cy są 

myśl • 8 grudnia 2018, 20:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł